႐ုရွားကို ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ပိတ္ပင္

Published: Dec 07


ႏိုင္ငံတကာ အိုလံပစ္အားကစားၿပိဳင္ပြဲေကာ္မတီက ႐ုရွားႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ အိုလံပစ္အဖြဲ႕အား ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ အားကစားပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ပိတ္ပင္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။အိုလံပစ္ေကာ္မတီက ႐ုရွားသည္ ဆိုခ်ီ၌ ျပဳလုပ္သည့္အားကစားၿပိဳင္ပြဲ၌ မူးယစ္ေဆးဝါးဆန္႔က်င္သည့္စနစ္ကို စနစ္တက် ႀကိဳးကိုင္စီမံခဲ့သည္ဟူေသာ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားေတြ႕ရွိခဲ့ရသည့္အတြက္ ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္အားကစားၿပိဳင္ပြဲ ဝင္ေရာက္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ႏိုင္ငံတကာအိုလံပစ္ေကာ္မတီ (IOC)သည္ အဂၤါေန႔က ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ေလာ့ဆန္နီတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အိုလံပစ္ေကာ္မတီ ဘုတ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝးတြင္ ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ႐ုရွားသည္ႏိုင္ငံအတြင္း၌ မူးယစ္ ဆန္႔က်င္သည့္စနစ္ကို ကြၽမ္းက်င္စြာစီမံ၍ ဖုံးကြယ္မႈျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း အ္ိုင္အိုစီအဖြဲ႕က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ IOC ဥကၠ႒ ေသာမတ္စ္ဘက္ခ္်က အိုလံပစ္ေကာ္မတီသည္ ႐ုရွားအိုလံပစ္ ေကာ္မတီကို ရပ္ဆိုင္းထားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ခ်က္ခ်င္းသက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႐ုရွားမွ အိုလံပစ္ကစားသမားမ်ားဟူေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ေအာက္တြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ တစ္ဦးခ်င္းအားကစားသမားအခ်ဳိ႕ တို႔ကို တင္းက်ပ္ေသာစည္းမ်ဥ္းအေျခအေနမ်ားႏွင့္အညီ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီဥကၠ႒က ေျပာၾကား သည္။ ကမၻာ့မူးယစ္ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေရး ေအဂ်င္စီက ႐ုရွားႏိုင္ငံအတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးကို ကမကထျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ ေပးေနသည္ဟု သတင္းေပးပို႔ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ IOC စည္းကမ္းၾကပ္မတ္မႈေကာ္မရွင္ႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တို႔က စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

႐ိုက္တာ