ၿဗိတိန္တြင္ ရထားလက္မွတ္အစား မ်က္ႏွာျပင္ကို မွတ္သားသည့္စနစ္ က်င့္သံုးမည္

Published: Aug 13


ၿဗိတိန္တြင္ ရထားစီးရန္ တန္းစီၿပီး လက္မွတ္ျပရာမွ ရထား လြတ္သြားရေသာ အျဖစ္မ်ိဳးကို မႀကံဳေတြ႔ေစရန္အတြက္ ျဖတ္သန္းဂိတ္မ်ားတြင္ မ်က္ႏွာျပင္ကို မွတ္သားထားသည့္စနစ္အား လက္မွတ္မ်ားအစား အသံုးျပဳသြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။ မ်က္ႏွာျပင္ မွတ္သားသည့္စနစ္ကို ဂိတ္ေပါက္မ်ားတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားေသာ ကင္မရာမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး 3D ပံုရိပ္မ်ားကို ဖမ္းႏိုင္သည့္ ကင္မရာက ပံုရိပ္ကို ခ်က္ခ်င္း အသိအမွတ္ျပဳမွ ဂိတ္ထဲဝင္၍ ရေစရန္ စီစဥ္ထားမည္ျဖစ္သည္။ မ်က္ႏွာျပင္ကိုျပၿပီး ရထားစီးႏိုင္ရန္အတြက္ ရထားစီးမည့္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔မ်က္ႏွာျပင္ကို ေရွးဦးစြာ မွတ္ပံုတင္ထားရန္လိုၿပီး မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွ အေရးအေၾကာင္းမ်ား၊ မ်က္မွန္ တပ္ထားသူမ်ားႏွင့္ ထူးျခားသည့္ မ်က္ႏွာ၏ ေကာက္ေၾကာင္း အားလံုးကို မွတ္တမ္း ယူထားမည္ျဖစ္သည္။ ရထားဘူတာ ပလက္ေဖာင္းကို ဝင္လိုက္သည္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ မ်က္ႏွာကို ခ်က္ခ်င္း တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးလိုက္ၿပီး ေနာက္၊ ျဖည့္သြင္းထားသည့္ ေဒတာမ်ားကို မ်က္ႏွာႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ၿပီးမွ ရထားစီးခြင့္ျပဳသည့္ ဧရိယာထဲကို ဝင္ေရာက္ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ခရီးသည္မ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔ ေငြစာရင္းကို အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ ျဖည့္သြင္းေပးရန္သာ လိုၿပီး မ်က္ႏွာမွတ္ပံုတင္ထားသူမ်ား၏ ေငြစာရင္းႏွင့္ မ်က္ႏွာျပင္ကို ဘူတာရွိစက္မ်ားက တိုက္ဆိုင္ၿပီး လက္မွတ္ဝယ္ရန္မလို ရထားစီးခြင့္မ်ားကို လြယ္ကူစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

 

The Voice