ျမန္မာ့ဓေလ့ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ပုံစံျဖင့္ Home Stay ခြင့္ျပဳမည္

Published: Aug 13


ခရီးသြားေဒသမ်ားရွိ ေဒသခံမ်ား၏ ေနအိမ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ေခတၱငွားရမ္းသည့္ ေနထိုင္သည့္ (Home Stay) ေနထိုင္မႈကို ျမန္မာ့ဓေလ့ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ပုံစံျဖင့္ ေျပာင္းလဲကာ ခြင့္ျပဳရန္ ဌာနတြင္း ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာ ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင့္သြင္က ေျပာၾကားသည္။  ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက (Home Stay) ေနထိုင္မႈမ်ားကို ယခင္က ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ျမန္မာ့ဓေလ့ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ပုံစံျဖင့္ ခြင့္ျပဳရန္ လက္ရွိတြင္ ဌာနတြင္း ညႇိႏိႈင္းေနေၾကာင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳၿပီးသြားပါက လိုအပ္သည့္ ညြန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ကာ ထိန္းညႇိေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာ တိုင္းရင္းသားေဒသခံ ေနအိမ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ငွားရမ္းေနထိုင္သည့္ (Home Stay) ေနထိုင္မႈမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အေနႏွင့္ ညအိပ္တည္းခိုရန္ႏွင့္ သန္႔စင္ခန္းကိုသာ အသုံးျပဳခြင့္ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္မ်ဳိး ျဖစ္ၿပီး တည္းခိုေနထိုင္မႈမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္ခအျဖစ္ ေဒသအလိုက္ ရန္ပုံေငြကို ထည့္ဝင္ရေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၌ ေနအိမ္တြင္ ခရီးသည္ တည္းခိုႏိုင္မႈ Home Stay ကို တရားဝင္ ခြင့္ျပဳထားၿပီး စည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရွိေနၿပီး ႏိုင္ငံျခားဧည့္သည္မ်ား အေနႏွင့္ တည္းခို စရိတ္ သက္သာျခင္းေၾကာင့္ Home Stay ေနထိုင္မႈမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္တည္းခိုၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

 

The Voice