ေထာက္ၾကန္႔စစ္သခ်ဳၤ ိင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ျပန္ဖြင့္မည္

Published: Feb 14


တစ္လၾကာ ေခတၱပိတ္ထားသည့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေထာက္ၾကန္႔စစ္သခ်ဳၤ ိင္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္တြင္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဓနသဟာယစစ္သခ်ဳၤ ိင္းမ်ား ေကာ္မရွင္မွ မန္ေနဂ်ာ ဦးသက္မြန္က ေျပာသည္။ ဓနသဟာယစစ္သခ်ဳၤ ိင္းမ်ား ေကာ္မရွင္က ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ ေထာက္ၾကန္႔ စစ္သခ်ဳၤ ိင္း အေဆာက္အအံုမ်ားကို ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ျပင္ ဆင္ျပီးစီးခဲ့ေသာေၾကာင့္ မနက္ျဖန္၌ ယခင္အတုိင္း လည္ပတ္ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ ေထာက္ၾကန္႔ စစ္သခ်ဳၤ ိင္းရွိ အေဆာက္ အအံုမ်ားကို ၁၉၅၁ ခုႏွစ္က စတင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျပီး အမုိး ေရယိုစိမ့္မႈ.ေၾကာင့္ ပ်က္စီးလာသျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ပထမအပတ္အတြင္း ျပင္ဆင္မႈကာလ သတ္မွတ္ခဲ့ကာ အဂၤလန္ႏွင့္ေဟာင္ေကာင္ႏုိင္ငံရွိ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပင္ဆင္မႈကုန္က်စရိတ္ကို ေကာ္မရွင္ ေအာက္ရွိ အာရွ-ပစိဖိတ္အဖြဲ႔ဝင္ ၃၉ ႏုိင္ငံထံမွ ႏုိင္ငံအလုိက္ရရွိသည့္ ဘတ္ဂ်က္ခြဲတမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ျပီး ေထာက္ၾကန္႔စစ္သခ်ဳၤ ိင္းအတြက္ စတာလင္ေပါင္ သံုးေသာင္းခန္႔ အသံုးျပဳျပင္ဆင္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္ရရွိမႈေပၚ မူတည္၍ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ဆက္လက္ျပင္ဆင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ ေကာ္မရွင္ထံမွ သိရသည္။

(The Voice)