အေမရိကန္သို႔ အလည္အပတ္ သြားေရာက္သည့္ တူရကီႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ခရီးသြားလာမႈဆိုင္ရာ သတိေပးခ်က္ တူရကီထုတ္ျပန္

Published: Jan 13


တူရကီႏ္ိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ အေမရိကန္သို ႔သြားေရာက္ၾကသည့္ တူရကီႏိုင္ငံသားမ်ားအား ခရီးသြားလာမႈဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းအႀကံျပဳခ်က္တြင္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား ပိုမိုတိုးပြားလာေနမႈႏွင့္ တူရကီႏိုင္ငံ သားမ်ားအား ထင္သလိုဖမ္းဆီးေနမႈတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကရန္ တိုက္တြန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ မၾကာေသးမီအခ်ိန္က အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ ျဖစ္ရပ္မ်ား တိုးပြား လာသည္ကို အထင္အရွား ေတြ႕ျမင္ေနရေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာနက ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ သတိေပးခ်က္တြင္ ပါရွိ္သည္။သတိေပးခ်က္တြင္ တူရကီႏိုင္ငံသားမ်ားအား စိတ္ရွိသလိုဖမ္းဆီးႏိုင္သည့္ အၲရာယ္ကို ေထာက္ျပခဲ့သည္။အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ၄င္း၏ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ၿပီးခဲ့သည့္ ၾကာသပေတးေန႔က ခရီးသြားလာမႈဆိုင္ရာ အလားတူသတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ေနာက္တြင္ တူရကီ၏ ခရီးသြားလာမႈ သတိေပးခ်က္ ေပၚထြက္လာေၾကာင္း သိရသည္။

 ဆင္ဟြာ