အေမဇုန္အရာရွိခ်ဳပ္ ဂ်က္ဘီဇုိ ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုး ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္လာ

Published: Jan 13


အေမဇုန္အရာရွိခ်ဳပ္ ဂ်က္ဘီဇုိသည္ ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုး ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ လာခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားတြင္ မၾကာေသးမီက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အေမဇုန္အရာရွိခ်ဳပ္ ဘီဇုိသည္ ဘလြန္းဘာ့ခ်္ႏွင့္ ဖုိ႔ဘ္မဂၢဇင္းႏွစ္ခုလံုး တြင္ ဘီလ်ံနာစာရင္း၏ ထိပ္ဆံုးမွ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ဘလြန္းဘာ့ခ်္၏ စာရင္းအရ ဘီဇုိ၏ အသားတင္ ပုိင္ဆုိင္မႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ဝ၆ ဘီလီယံနာရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဖုိ႔ဘ္မဂၢဇင္းကမူ ဘီဇုိ၏ပုိင္ဆုိင္မႈသည္ ၁ဝ၅ ဘီလီယံရွိေၾကာင္း မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဘီဇုိသည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္က စံခ်ိန္တင္ခဲ့ေသာ ယခင္မုိက္ခ႐ိုေဆာ့ဖ္ တည္ေထာင္သူ ဘီလ္ဂိတ္၏စံခ်ိန္အား ယခုႏွစ္တြင္ ေက်ာ္လြန္သြားခဲ့ၿပီး ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုး ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အေမဇုန္ရွယ္ယာ မ်ားသည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ၅၇ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါး တက္လာခဲ့ကာ ဘီဇုိ၏ အသားတင္ ပုိင္ဆုိင္မႈအားလံုးကုိ အေမဇုန္စေတာ့ ရွယ္ယာမွ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဘီလ္ဂိတ္သည္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၂ သန္းျဖင့္ နံပါတ္ ၂ ေနရာ တြင္ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ဘီလ္ဂိတ္အေနျဖင့္ ကူညီလွဴဒါန္းမႈမ်ား မျပဳလုပ္ပါက ၄င္း၏ပုိင္ဆုိင္မႈသည္ ဘီဇို၏ ပုိင္ဆုိင္မႈထက္ ပိုမုိသာလြန္ေၾကာင္း အခ်ဳိ႕က ေျပာခဲ့သည္။ ဘီလ္ဂိတ္သည္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ယေန႔ေခတ္ ေပါက္ေစ်းအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၁ ဒသမ ၈ ဘီလီယံတန္ဖုိးရွိ မုိက္ခ႐ိုေဆာ့ဖ္ ရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ ေငြသား ၂ ဒသမ ၉ ဘီလီယံေပးလွဴခဲ့ေၾကာင္း ဘလြန္းဘာ့ခ်္ က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဆင္ဟြာ