အင္းေတာ္ႀကီးကန္အတြင္း ေရေပ်ာ္ငွက္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္း

Published: Jan 13


အာရွတိုက္ အတြင္းရွိ ေရဝပ္ေဒသမ်ားမွ ေရေပ်ာ္ငွက္မ်ား စာရင္း ေကာက္ယူျခင္းကို ႏွစ္စဥ္ ဇန္နဝါရီ ၆ ရက္မွ ၂၂ ရက္အထိ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိရာ မိုးညႇင္းခ႐ိုင္ရွိ အင္းေတာ္ႀကီးကန္အတြင္း ေရေပ်ာ္ငွက္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္းကို ယခုလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ အင္းေတာ္ႀကီး ေဘးမဲ့ေတာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေကာက္ယူခဲ့ရာ ေရေပ်ာ္ငွက္ ၄၁ မ်ိဳးႏွင့္ ေကာင္ေရေပါင္း ၁၇,၂၄၉ေကာင္ ေတြ႕ရွိ မွတ္တမ္း တင္ႏိုင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ ေရေပ်ာ္ငွက္ စာရင္းေကာက္ယူျခင္းကို အင္းေလးကန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ မိုးယြန္းႀကီးအင္းေဘး မဲ့ေတာ၊ ေတာင္သမန္အင္း၊ ပုလိပ္အင္းႏွင့္ျဖဴကန္ စသည့္ ေရဝပ္ေဒသမ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္၍ ေကာက္ယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရဝပ္ေဒသမ်ား၌ ေကာက္ယူရရွိသည့္ ေရေပ်ာ္ငွက္မ်ားစာရင္းကို Wet Land International သို႔ WCS ႏွင့္သစ္ေတာဦးစီးဌာနတို႔က သီးျခားစီ ဆက္လက္ ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ပါရွိသည္။

 (Xinhua)