အင္းစိန္ဂ်ီတီအိုင္အတြက္ ယူ႐ိုေလးသန္းခန္႔တန္ဖိုးရွိ သင္ေထာက္ကူကိရိယာမ်ား ဂ်ာမနီပံ့ပိုးမည္

Published: Feb 14


(၁၇)ႏွစ္ၾကာ ပိတ္ထားၿပီးေနာက္ ၿပီးခဲ့သည့္ဒီဇင္ဘာက ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္သည့္ အင္းစိန္ဂ်ီတီ အိုင္(အစိုးရစက္မႈလက္မႈ သိပၸံ- အင္းစိန္)ေက်ာင္းအတြက္ယူ႐ို ေလးသန္းခန္႔တန္ဖိုးရွိ သင္ ေထာက္ကူပစၥည္းကိရိယာမ်ား ကို ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ GIZ အဖြဲ႕အစည္း က ပံ့ပိုးေပးမည္ဟု နည္းပညာ၊ အသက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးျမင့္က ေျပာ သည္။  အင္းစိန္ဂ်ီတီအိုင္ေက်ာင္း ၏ပထမႏွစ္ A.G.T.I သင္တန္းမ်ားကို ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္က ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ ၿပီး ယင္းေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ဒုတိယႏွစ္၊ တတိယႏွစ္သင္ တန္းမ်ားတက္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ လိုအပ္မည့္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို GIZ က ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္သည္။အင္းစိန္ဂ်ီတီအိုင္ေက်ာင္း တြင္ ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ၊ အီ လက္ထရြန္နစ္ အင္ဂ်င္နီယာ၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားအင္ဂ်င္နီယာ၊ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ၊ သုတနည္းပ ညာဘာသာရပ္ငါးခုဖြင့္လွစ္ထား ၿပီး သံုးႏွစ္သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက A.G.T.I ဒီပလိုမာေပးအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ သတ္မွတ္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ကိုက္ညီပါက နည္းပညာတကၠသိုလ္တတိယ ႏွစ္သို႔ ေပါင္းကူးတက္ေရာက္ခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ယင္း အျပင္ အစိုးရစက္မႈလက္မႈအ ထက္တန္း ေက်ာင္းႏွင့္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ စင္ကာပူ-ျမန္မာအသက္ေမြး ပညာသင္တန္းေက်ာင္း မွ ထူးခြၽန္သူမ်ားအား ေလွ်ာက္ထား ခြင့္ျပဳခဲ့ရာ ေလွ်ာက္ထားသူ ၂,၆၀၀ ေက်ာ္အနက္ ၂၂၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့သည္။အဆိုပါ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ေမာင္မယ္သစ္လြင္ႀကိဳဆိုပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္က အင္းစိန္ဂ်ီတီအုိင္ေက်ာင္း သားေဟာင္း အသင္းက ဦးေဆာင္ၿပီး ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း က်င္းပ ခဲ့သည္။ အင္းစိန္ဂ်ီတီအိုင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးစက္မႈလက္မႈ ပညာသင္ေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းအေဆာက္အအံု သည္ (၁၂၂)ႏွစ္ သက္တမ္းရွိသည္။ အဆုိပါေက်ာင္းကို ၂၀၀၀ ျပည့္ ႏွစ္တြင္ စတင္ပိတ္ထားရာ ၂၀၁၆ ၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာ ယာေရးေကာ္မတီက ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ျပန္လည္လႊဲ ေျပာင္း ေပးခဲ့သည္။

7day