ရန္ကုန္-ဒလတံတား စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ရန္ ဒလဘက္ရွိ အေဆာက္အအံုမ်ားကို စတင္ဖယ္ရွား

Published: Oct 12


ရန္ကုန္-ဒလတံတားစီမံကိန္းအတြက္ ဒလဘက္ျခမ္းရွိ အေဆာက္အအံုအခ်ိဳ႕ကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက စတင္ ဖယ္ရွားေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။အစိုးရအေဆာက္အအံုမ်ား ျဖစ္သည့္ ေက်ာင္းမ်ားကို စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ စတင္ၿဖိဳ ဖ်က္ရန္စီစဥ္ခဲ့ၿပီး ဘာသာေရးအေဆာက္အအံုမ်ားကို ၿဖိဳဖ်က္ရန္ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္က လာေရာက္ အေၾကာင္းၾကားေၾကာင္း ဒလၿမိဳ႕နယ္ ကမာကဆစ္ရပ္ကြက္ ေနေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။ ကမာကဆစ္ရပ္ကြက္မွ ေဒၚခင္ေဌးဝင္းကလည္း ေျမယာ ေလ်ာ္ေၾကးလက္ခံၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေနရာဖယ္ေပးရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေသာ္လည္း လက္ရွိ တြင္ အစိုးရအေဆာက္အအံုမ်ားသာ ဖယ္ရွားေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ရန္ကုန္-ဒလတံတားစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္တုိဘာလအတြင္း ကိုရီးယားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိမည္ျဖစ္ကာ ဒီဇင္ဘာလ တြင္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္လုပ္ကိုင္လိုသည့္ ကုမၸဏီကို တင္ဒါ ေခၚယူရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ ႀကီးဌာနက ရည္ရြယ္ထား သည္။ တံတားစီမံကိန္းကို ၂၀၁၈ ႏွစ္ဆန္းတြင္ စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး တံတားတည္ေဆာက္ရန္ ခန္႔မွန္း ကုန္က်စရိတ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၆၈ ဒသမ ၁၇၄ သန္းျဖစ္ကာ ကိုရီးယားသမၼတႏုိင္ငံ၏ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ရန္ပံုေငြ EDCF Loan ေခ်းေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္။

(7Day)