ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတကၠသုိလ္တြင္ ဘာသာရပ္အသစ္သုံးခု တိုးခ်ဲ႕သင္ၾကားမည္

Published: Aug 13


ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ႏွင့္ မႏၲေလး တကၠသုိလ္တုိ႔တြင္ ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၌ ဘာ သာရပ္အသစ္သုံးခုတုိးခ်ဲ႕သင္ ၾကားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုႏွစ္ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္လမ္းၫႊန္တြင္ ေၾကညာထားသည္။ ဇီ၀ေဗဒ၊ အဏုဇီ၀ေဗဒ၊ Environmental Studiesဘာသာရပ္အသစ္သုံးခုကုိ ထပ္မံဖြင့္လွစ္သင္ၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး ဘာသာရပ္တစ္ခုလွ်င္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ ၁၀၀ ဦးလက္ခံသင္ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါအထူးျပဳဘာသာရပ္ မ်ား တက္ေရာက္လုိပါက တကၠ သုိလ္၀င္ခြင့္ သင္တန္းေရြးခ်ယ္မႈ ကတ္ျပားတြင္ ထည့္သြင္းေလွ်ာက္ ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ေဒသမွတကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္ ျမင္ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ အဆိုပါ တကၠသုိလ္ႏွစ္ခုသို႔ ေရြးခ်ယ္တက္ ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ဇီ၀ဓာတုေဗဒ ဘာသာရပ္ အတြက္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ တြင္ ဓာတုေဗဒရမွတ္ ၉၀၊ အဏု ဇီ၀ေဗဒဘာသာရပ္အတြက္ ဇီ၀ ေဗဒရမွတ္ ၉၀၊ Environmental Studies ဘာသာရပ္အတြက္ အဂၤလိပ္စာရမွတ္ ၇၅ မွတ္အသီး သီးႏွင့္ စုစုေပါင္းရမွတ္ ၄၉၀ ရရွိ ထားပါက သိပၸံခြၽန္ဆုအျဖစ္ တစ္ လလွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္းျဖင့္ ဘြဲ႕ရ သည္အထိ အစုိးရပညာသင္ဆု ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတကၠသုိလ္တို႔တြင္ ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ပထမႏွစ္သင္တန္းမ်ားကို ဒီဇင္ဘာ၌ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၂,၀၀၀ ဦးစီလက္္ခံမည္ျဖစ္သည္။