ပထမတန္းကို စာေမးပဲြမစစ္ဘဲ တစ္ဦးမက်န္ အတန္းတင္ေပးမည္ဟုဆို

Published: Jan 13


အေျခခံပညာ ပထမတန္း ကို စာေမးပဲြမစစ္ေဆးဘဲ တစ္ဦးမက်န္ အတန္းတင္ေပးမည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ဳိးၫြန္႔က ေျပာသည္။ပထမတန္း(Grade-1) ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ျမန္မာစာအေရး၊ အဖတ္ႏွင့္ သခ်ၤာ တတ္ေျမာက္မႈကို စာေမး ပဲြက်င္းပစစ္ေဆးျခင္းမလုပ္ဘဲ စာသင္ခန္းတြင္ သင္ၾကားသင္ယူ စဥ္ အတန္းပုိင္ဆရာက အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ဳိးျဖင့္သာ စစ္ေဆးရန္၊ တစ္ႏွစ္လုံးသင္ၾကားခဲ့သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို တစ္ႏွစ္ႏွစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ေလ့က်င့္ေစျခင္းျဖင့္ စစ္ေဆးရန္ ပထမတန္းသင္႐ုိးသစ္ သင္ျပနည္းသင္တန္းေပးစဥ္ ကပင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကုိ ေျပာၾကားထားသည္ဟု ၎က ဆုိသည္။ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ပထမတန္း(Grade-1) ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ရလဒ္မ်ားကို စနစ္တက် မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး တတ္ေျမာက္မႈ အေျခအေနကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္မိဘမ်ားထံ အစီရင္ခံစာေပး ပို႔ကာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆုံး တစ္ႀကိမ္ မိဘမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာနက ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္စဲြ ျဖင့္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနသိ႔ု အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ထားသည္။ယခု ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ ႏွစ္တြင္ ပထမတန္းကို သင္႐ုိး ၫႊန္းတမ္းအသစ္ျဖင့္ စတင္သင္ၾကားေနၿပီး သင္႐ုိးၫႊန္း တမ္းအသစ္အရ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တတ္ေျမာက္မႈကုိ စာေမးပဲြျဖင့္ မစစ္ေဆးဘဲ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားက ပညာသင္ႏွစ္စကပင္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္း၏ တတ္ ေျမာက္မႈ အေျခအေနအရည္အ ခ်င္း မွတ္တမ္းကို ပုံမွန္ျဖည့္သြင္း ထားရန္ ၫႊန္ၾကားထားသည္။သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္း အသစ္မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေနေသာ သူငယ္တန္းႏွင့္ ပထမတန္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တတ္ေျမာက္မႈကို စာေမးပဲြ စစ္ေဆးရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးပါက အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္က ၫႊန္ၾကားထားသည္။

Duwun