ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ကေလးငယ္မ်ားအား ျမန္မာဘာသာစကားသင္ၾကားရန္ ထိုင္းပညာေရးဌာနမွ သေဘာတူ

Published: Aug 13


ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သမားမိသားစုမ်ား၏ ကေလးငယ္မ်ား အား ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ျမန္မာဘာသာ စကားသင္ၾကားေပးေရး ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ ပဏာမ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ေၾကာင္း ထိုင္းပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာဆိုခဲ့ ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္ေန႔ ဗန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ရွိ အလုပ္လုပ္ကိုင္ လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ သမားမ်ား၏ ပညာသင္ၾကားေနၾကသည့္ ကေလးငယ္မ်ား မူလေနရပ္သို႔ ျပန္ၾက သည့္အခါ အဆင္ေျပေစႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ျပင္ဆင္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ အတြင္း ေထာင္ခ်ီရွိေနၾကသည့္ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္းမိသားစုမ်ား၏ ကေလးငယ္မ်ား အား ျမန္မာဘာသာစကား၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ား ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးႏိုင္ေရး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆရာ ဆရာမမ်ား ပို႔လႊတ္ေပးရန္ ထိုင္းပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေၾကးမံု