ဆိုင္ကလုန္းဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ တြန္ဂါႏိုင္ငံသို႔ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕မ်ား ေရာက္ရွိလာ

Published: Feb 14


ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ ဆိုင္ကလုန္းဂီတာေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားခဲ့ေသာ တြန္ဂါႏိုင္ငံရွိ ေဒသမ်ားသို႔ ဒီကေန႔တြင္ စတင္ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ဖီဂ်ီႏိုင္ငံမွာလည္းျပင္းအားအျမင့္ဆံုး မုန္တိုင္းဒဏ္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ၾသစေတးလ်ႏွင့္ နယူးဇီလန္ႏို္င္ငံတို႔မွ စစ္တပ္ေလယာဥ္မ်ားသည္ အဂၤါေန႔က ျပင္းအားအေကာင္းဆုံး ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း ဒဏ္သင့္ခဲ့သည့္ တူကာအလိုဖာၿမိဳ႕သို႔ အေရးေပၚ ေထာက္ပံ့ေရး အကူအညီမ်ားကို ေရာက္ရွိေပးအပ္ေနၿပီလည္း ျဖစ္သည္။ ဖီဂ်ီႏိုင္ငံသည္လည္း အလားတူ ပ်က္စီးမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရလိမ့္မည္ဟု စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေတာင္ပိုင္းရွိ လူကြ်န္းကို ဒီကေန႔အေစာပိုင္းတြင္ မုန္တိုင္းက ျဖတ္သန္းသြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကနဦးတိုင္းထြာခ်က္မ်ားကိုလည္း စိုးရိမ္မႈရွိေနဆဲဟု ဆိုသည္။ ဖီဂ်ီႏိုင္ငံ၏ အဏၰ၀ါကယ္ဆယ္ေရးစင္တာက ကမ္းေဝးကြ်န္းႏွင့္ လူေနထူထပ္ေသာ ကြ်န္းမ်ားတြင္ လူေသဆံုးမႈ သတင္းမရရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံပိုင္ရုပ္သံ FBC က အိမ္ ၃ ခုမွာ အနီးနားရွိ သီးႏွံစိုက္ခင္းႏွင့္အတူ ပ်က္စီးသြားခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မိုးေလဝသပညာရွင္မ်ားက ဆိုင္ကလုန္းသည္ ပင္လယ္ျပင္အေနာက္ဘက္သို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၿပီး အင္အားပ်ဳိးေနျပီး အင္အားအျပင္းဆံုး အဆင့္ ၅ မုန္တိုင္းအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိမည္ဟု ဆိုေၾကာင္း သိရသည္။

Ref:AFP

#Democracytoday