ဗိုလ္တေထာင္ဘုရားသန္႔ရွင္းေရး

ပတၱျမား FM မိသားစုက (24.11.13) တနဂၤေႏြေန႔မွာ ဗိုလ္တေထာင္ဘုရားမွာ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရင္း ကုသိုလ္ယူခဲ့ပါတယ္... ပတၱျမား FM ျပဳခဲ့တဲ့ ကုသိုလ္အားလံုးကို ပရိတ္သတ္ႀကီးလဲ ထပ္တူ ရရွိပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးပါတယ္....